สกุลพราหมณ์สายนครศรีธรรมราชตั้งแต่ในอดีตทั้งที่ขาดสายและไม่ขาดสาย


พราหมณ์พร้อม ศรีสัมพุทธ

พราหมณ์อิ่ม นุกูลชัย

พราหมณ์ปลอด อาการส

พราหมณ์ปั้น เสนากัสป์

พราหมณ์แจ้ง พรหมชาติ

พราหมณ์อ่ำ ชุมธรรม

ฯลฯ

 

พราหมณ์สายนครฯ ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

1.พราหมณ์ธวัชชัย วิภีษณพราหมณ์

2.พราหมณ์โชติ ทวิสุวรรณ

3.พราหมณ์สุเมธ พรหมชาติ

 

(ข้อมูลลงเว็บเมื่่อปี 2552)
 


Pin It