การเป็นพราหมณ์

วรรณะพราหมณ์ (Brahmins) เป็นการสืบต่อทางสายเลือดและการสืบสันดานของสังคมชาวอินเดียมาโดยโบราณตั้งแต่ก่อกำเนิดโลก
ผู้เป็นพราหมณ์ ต้องเกิดมาจากวรรณะพราหมณ์โดยสืบสายเลือดทางบิดาเท่านั้น (สถาปนาตนขึ้นเป็นพราหมณ์เอาเองไม่ได้) 
พราหมณ์ ได้ชื่อว่าเกิดจากโอษฐ์ของพระพรหม มีสีเครื่องแต่งกายประจำวรรณะคือสีขาวซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์
พราหมณ์ คือบุคคลผู้อยู่ในชั้นผู้สั่งสอนผู้คน ให้มีความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  มีหน้าที่กล่าวมนต์ (รู้พระเวท) เป็นผู้ให้คำปรึกษากับพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดจนสอนมนต์ให้แก่คนทั่วไป ส่วนพวกที่เป็นนักบวชก็ทำหน้าที่สอนไตรเภท และประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ 

พราหมณ์พฤฒิบาศ -ทำหน้าที่บูชาเทพ เทวดา พระผู้เป็นเจ้า จึงรับพร เพื่อกำจัดอวมงคล ปัดเป่าสิ่งอัปมงคล ให้เกิดสวัสดิพิพัฒมงคลเจริญรุ่งเรือง
พราหมณ์พิธี -ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางพราหมณ์ บวงสรวงเทวดา บูชาเทพเจ้า พระผู้เป็นเจ้า ขอพรอันเป็นมงคล ให้พรอันเป็นมงคลทุกประการ 
พราหมณ์โหรดาจารย์ -ทำหน้าที่พยากรณ์ดวงชะตาศาสตร์ทางพราหมณ์ชั้นสูง บูชานพเคราะห์ สวดสรรญเสริญเทวดา เกิดแต่ความสำเร็จทุกประการ

Pin It