ทำเนียบพราหมณ์แท้สายนครศรีธรรมราชในอดีต

สายตระกูลพราหมณ์เมืองนครแต่อดีต

ขุนพรหมเทวัญ หัวหน้าพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 1


พราหมณ์พร้อม ศรีสัมพุทธ

พราหมณ์อิ่ม นุกูลชัย

พราหมณ์ปลอด อาการส

พราหมณ์ปั้น เสนากัสป์

พราหมณ์แจ้ง พรหมชาติ

พราหมณ์อ่ำ ชุมธรรม

พราหมณ์นิล นาคเทวัญพราหมณ์สายนครฯ ที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้

1.พราหมณ์ธวัชชัย วิภีษณพราหมณ์

2.พราหมณ์โชติ ทวิสุวรรณ

3.พราหมณ์สุเมธ พรหมชาติ

 


Pin It