บรรณานุกรมพราหมณ์

           ศาสนาพราหมณ์เกิดในอินเดียก่อนพุทธศาสนาประมาณ ๑,๐๐๐ ปีขึ้นไป ศาสนานี้แบ่งชนชาติอินเดียออกเป็น  ๔  วรรณะ  ได้แก่ พราหมณ์  กษัตริย์ แพศย์   ศูทร   พราหมณ์มีหน้าที่เป็นครูอาจารย์   เป็นปราชญ์  ซึ่งเปรียบเสมือนศีรษะที่เป็นบ่อเกิดความคิดสติปัญญากษัตริย์มีหน้าที่ปกครองป้องกันประเทศ    เปรียบเสมือนอก   ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกำลัง คือกำลังแห่งสังคม    แพศย์   หมายถึงพวกพ่อค้า  ชาวไร่  ชาวนา  เปรียบเสมือนขา ซึ่งเป็นส่วนที่ทรงร่างกายไว้  พวกนี้ควบคุมการเศรษฐกิจของชาติไว้ในกำมือ  และ ศูทร หมายถึงผู้ทำสังคมให้เคลื่อนที่ก้าวหน้าในการงานทั้งปวง  ซึ่งเปรียบเสมือนเท้า
          โดยเหตุที่พราหมณ์มีหน้าที่เป็นครู  อาจารย์  ความรู้ที่ได้รับจากพราหมณ์ จึงเรียกว่าศาสนาพราหมณ์  ศาสนานี้ไม่มีศาสดาผู้ให้กำเนิดเหมือนพระพุทธศาสนา หรือคริสต์ศาสนาแต่ถือเทพเจ้าเป็นที่เคารพสักการะ ๓  องค์ด้วยกัน  คือ  พระพรหม  พระนารายณ์  และพระอิศวร
          พราหมณ์มีหน้าที่สั่งสอนศิลปวิทยา   ทำพิธีกรรมต่างๆ และเป็นผู้รับทักษิณา  คือเมื่อมีผู้ให้สิ่งของแก่คนตายซึ่งเรียกว่า  บรรพบุรุษ  พราหมณ์เป็นผู้รับสิ่งของนั้น และต้องทำตามพิธี  ถือว่าบรรพบุรุษได้ของนั้นแล้ว  ผู้ที่มิใช่พราหมณ์สอนใครไม่ได้ รับทักษิณาไม่ได้    เด็กในวรรณะพราหมณ์  กษัตริย์   และแพศย์    จะต้องไปเข้าโรงเรียนพราหมณ์ก่อนรับการศึกษา พราหมณ์จะเสกมนตร์ลงที่ตัวเด็กนักเรียน    และเอาด้ายสายสิญจน์คล้องคอเฉวียงบ่าให้ เสร็จพิธีแล้วจึงเริ่มศึกษาได้  ด้ายสายสิญจน์นี้  พราหมณ์ไทยเรียกสายธุรำ พราหมณ์ฮินดูเรียก  ยัชโญปวีต
          ต่อมาศาสนาพราหมณ์ของชาวอินเดียปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อมาเรียกว่าศาสนาฮินดูทั้งนี้ก็เพราะว่า เมื่อศาสนาขยายตัวกว้างขวางออกไป    ก็มีความแปรปรวนไปบ้างเป็นธรรมดาเกิดมีลัทธิประเพณีแปลกๆ ขึ้น แต่ชาวฮินดูก็คงนับถือพระเวท  พระคัมภีร์อื่นๆ อย่างเดียวกับพวกพราหมณ์เดิมเหมือนกัน
          คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์นั้น   เดิมมีเพียง  ๓   พระเวท หรือที่เรียกกันว่าไตรเพท   อันได้แก่   (๑) ฤคเวท  กล่าวถึงเทพและชื่อของเทพทั้งหลาย (๒) ยชุรเวทกล่าวถึงการบูชาและวิธีบูชาต่างๆ  (๓) สามเวท กล่าวถึงคำสวดบูชาและสรรเสริญเทพทั้งหลาย  ต่อมาได้เพิ่มเข้ามาอีกเวทหนึ่ง คือ  อาถรรพเวท  กล่าวถึงมนตร์หรือเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความเจริญ  ความเสื่อม  ทำให้เขารัก  ทำให้เขาฉิบหาย  หรือตายได้

Pin It