การสวดมนต์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

            ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นศาสนาที่มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้ ผู้ที่นับถือศาสนานี้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดีย และมีอยู่ในประเทศอื่นๆ เช่น ศรีลังกา อินโดนีเซีย ไทย และแอฟริกาใต้ รวมประมาณ ๔๗๕ ล้านคน ศาสนาพรามหณ์-ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง มีอายุกว่า ๗๐๐๐ ปี
            สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ อักษรเทวนาครี    อ่านว่า “โอม” ซึ่งย่อมาจากอักษร อ  อุ  และ ม  หมายถึง เทพยิ่งใหญ่ ทั้งสามอักษร “อ” แทนพระวิษณุ อักษร “อุ” แทนพระพรหม  และอักษร “ม” แทนพระศิวะ เมื่อรวมอักษรทั้ง ๓ นี้เป็นเครื่องหมายแทนปรมาตมนฺ หมายถึง เทพเจ้าสูงสุด และสัญลักษณ์  ใช้ในทุกลัทธิทุกนิกายในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
            ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีนิกายอยู่มากมาย แต่นิกายใหญ่ๆ ที่มีผู้นับถือเป็นจำนวนมากมีอยู่ ๔ นิกาย คือ นิกายไวษณพ นิกายไศวะ และนิกายศักติ (ศากฺต) และนิกายสฺมารฺต (สฺมารฺต)

         การสวดมนต์
            การปฏิบัติประจำวันในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติ     พรหมยัญญะ หมายถึง การสวดมนต์ (การสวดมนต์ คือ การสวดเพื่อขอพรจากพระเจ้าองค์ต่างๆ  ซึ่งเนื้อหาบทสวดมนต์แต่ละบทโดยส่วนมากจะกล่าวถึงรูปลักษณะและคุณสมบัติของเทวรูปองค์นั้นๆ และกล่าวถึงพรที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้สวด) และการศึกษาธรรมะ (ธรรมะ หมายถึง หน้าที่ที่ชาวฮินดูต้องปฏิบัติ) ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ชาวฮินดูต้องทำในชีวิตประจำวัน 
            ในการสวดมนต์นี้ บุคคลทั่วไปจะสวดมนต์ ๒ เวลา ได้แก่ ตอนเช้าและตอนเย็น ส่วนผู้ที่เป็นพราหมณ์จะสวดมนต์ ๓ เวลา ได้แก่ ตอนเช้า ตอนกลางวัน และตอนเย็น 
            ในปัจจุบันนี้ การสวดมนต์ของบุคคลทั่วไป จะเป็นการบูชาองค์เทพที่ชอบนับถือเป็นพิเศษ เช่น บางท่านนับถือบูชาพระนารายณ์เป็นพิเศษ บทสวดมนต์ที่ใช้ในการบูชาก็จะเป็นบทสวดมนต์ที่เกี่ยวกับการบูชาพระนารายณ์ เป็นต้น ดังนั้น บทสวดมนต์บูชาของแต่ละบุคคลหรือแต่ละบ้านก็จะแตกต่างกันไปตามความนับถือองค์เทพของบุคคลเหล่านั้น นอกจากนั้น การสวดมนต์และการทำพิธีของแต่ละวัดก็แตกต่างกันด้วยเช่นกัน

             ขั้นตอนการสวดมนต์บูชา
            ๑.)          เตรียมของบูชา กล่าวคือ การสวดมนต์บูชาในแต่ละครั้งจะต้องเตรียมของสำหรับบูชาก่อน ได้แก่ ๑. น้ำนม  ๒. น้ำ  ๓. เสื้อผ้า (สำหรับองค์เทพ)  ๔. ดอกไม้  ๕. กำยานหรือธูป (ส่วนใหญ่จะใช้กำยาน)  ๖. ภาชนะสำหรับจุดประทีป
            ๒.)         สรงน้ำเทวรูป มีขั้นตอน ดังนี้
                            ๒.๑        สรงน้ำเทวรูปที่จะบูชาด้วยน้ำเปล่า ตามด้วยน้ำนม แล้วจึงใช้น้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่ง
                            ๒.๒       แต่งเทวรูปด้วยเสื้อผ้าที่จัดเตรียมไว้
                            ๒.๓       นำดอกไม้ถวายเทวรูป
                            ๒.๔       จุดกำยานหรือธูป
                            ๒.๕       จุดประทีปถวายเทวรูป
            ๓.)         สวดมนต์บูชา กล่าวคือ เมื่อเสร็จขั้นตอนของการสรงน้ำให้เทวรูป ก็เริ่มทำการสวดมนต์บูชา
            ๔.)         การทำอารตี กล่าวคือ หลังจากสวดมนต์บูชาทุกครั้งจะจบลงด้วยการอารตี
            ความหมาย :        คำว่า “อารตี”  (มาจากคำว่า “อา” แปลว่า มา  และ “รตี” แปลว่า ความรัก, ความเป็นสิริมงคล) หมายถึง ขอให้ความรัก ความเป็นสิริมงคลจากพระเป็นเจ้าเข้ามาอยู่ในตัวเรา เพื่อเราจะเป็นคนดี รักเพื่อนมนุษย์ มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกัน
            วิธีทำอารตี :         การวนเบื้องหน้าเทวรูปด้วยแสงอันสวยงามของเปลวไฟ (ประทีป)

            ตัวอย่างบทสวดมนต์  
            ๑.)           บทอธิฐานขอพร พระพิฆเนศ
            โอม  คะชานะนัม  ภูตะคะณาธิเสวิตัม  กะปิตะชัมพูผะละ  จารุภักษะฌัม อุมาสุตัม  โสกะวินาศะการะกัม  นะมามิ  วิฆะเนศวะระปาทะปัมกะชัม
            Shri  Ganesh
            Om  Gajanam  Bhoot  Ganadhisevitam Kapittha  Jambu  Fal  Charu  Bhakshanam,  Uma Sutam  Shok  Vinash  Karakam  Namami  Vighneshwsar  Pad  Pankjam.
            ๒.)         บทอธิฐานขอพร พระนารายณ์
            โอม  ศานตาการัม  ภุชะคะศะยะนัม  ปัทมะนาภัมสุเรศัม  วิศวาธารัม  คะคะนะสะทฤศัม  เมฆะวรรณัมศุภางคัม ลักษมีกานตัมกะมะละนะยะนัม  โยคิภิร์ธยานะคัมมยัม  วันเทวิษฌุม    ภะวะภะยะหะรัม  สรรวะโลกัยกานาถัม
            Shri  Laxmi  Narayan
            Shanta  Karam  Bhujag  Shaanam  Padmanabham  Suresham.  Vishwadha  Ram  Gagan  Sadrisham  Megha  Varnam  Shubhangam.  Laxmi  Kantam  Kamal  Nayanam  Yogibhir  Dhyan  Gamyam.  Vande  Vishnambhav  Bhaya  Haram  Sarva  Lokai  Ka  Na  Tham.
            ๓.)          บทอธิฐานขอพร  พระวิษณุ
            โอม  สะศางขะจักรัม  สะกิริฏะกุณดะลัม  สปิตะวัสตรัม  สะระสีรูเหกษฌัม   สะหาระวักษะสถะละ  เกาวสตุภะ ศริยัม  นะมามิวิษณุม  ศิระสา  จตุรภุชัม
            Shri Vishnu  
            Om  Sashangkha  Chakram  Sakirita  Kun  Dalam  Sapitawastram  Sarasiru  Hekashanum  Saharawak  Shasthala  Kaustubha  Sriyam  Namami  Vishnum  Shirasa  Chaturaphujam
            ๔.)          บทอธิฐานขอพร  พระราม
โอม  นีลามพุชะ  ศยามะละโกมะลางคัม  สีตาสมาโรปิตวา  มะภาคัม  ปาเณามหาสายะกะ  จารุจาปัม  นะมามิรามัม ระฆุวันศะ  นาถัม
            Shri  Sita  Ram
            Om  Neelambuja  Shyamal  Kom  Langam  Sita  Samaropit Vam  Bha  Gam.  Panau  Maha  Sayak  Cha  Ru  Cha  Pam  Namami  Ramam  Raghuvansh  Natham
            ๕.)          บทอธิฐานขอพร  พระหนุมาน
โอม  อะตุลิตะบะละธามัม  เหมะไศลาภเทหัม  ทะนุชะวะนะกฤศานุม  คานินามะคระคะณยัม  สะกะละคุณะนิธานัม  วานะราณามธีชัม  ระฆุปะติ  ปริยภักตัม  วาตะญาตัม  นะมามิ
            Shri  Hanuman
            Om  Atulit  Bal  Dhamam  Hemshailabha  Deham,  Danuj  Van  Krishanum  G_Yani  Namagra  Ganyam,  Sakal  Gun  Nidhanam  Va  Naramadhisham  Raghu  Pati  Priy  Bhaktam  Vat  Jatam  Namami
            ๖.)           บทอธิฐานขอพร พระกฤษณะ
โอม  วันศี วิภูษิตะกะรานนะวะนีระทาภาต  ปิตามบะรา  ฑรุณะ  พิมพะผะลาธะโรษฐาต  ปุรเณนทุสุนทะระ  มุขาทะระวินทะ  เนตราต  กฤษณาตปะรัม  กิมาปิ  ตัดตวามะหัม  นะญาเน
            Shri  Radha  Krishna
            Om  Vanshi  Vibhushit  Karan  Nav  Neerda  Bhat.  Peetapara  Darun  Bimba  Fala  Dharosh  That  Poornendu  Sunder  Mukha  Darvind  Netrat  Krishant  Param  Kimapi  Tatva  Maham  Na  Jane.
            ๗.)          บทอธิฐานขอพร  พระศิวะ
โอม  กระปูระเคารัม  กรุณาวะตารัม  สันสาระสารัม  ภุชะเคนทะ  ระหารัม  สะทะวะสันตัม  หฤทะยาระวินเท  ภะวัมภะวานี  สาหิตัม  นะมามิ
            Shri  Shiv
            Om  Karpoor  Gauram  Karunavataram.  Sansar  Saram  Bhuj  Gendra  Haram.  Sada  Vasantam  Hridayarvinde  Bhavam  Bhavani  Sahitam  Namami
            ๘.)          บทอธิฐานขอพร พระแม่อุมา
            โอม  โรคานเศษานะปะหันสิตุษฎา  รุษฎาตุกามาน  สะกะลานะภีษะฎาน  ตวามาศริตานาม  นะวิปันนาราฌาม ตวามาศรีตาหยา  ศระยะตามปะระยานติ
            Shri  Umadevi
            Om  Roganasheshanaphansi  Tushta  Rusta  Tu  Kaman  Sakalanabhi  Shtan  Twama  Shritanam  Na  Vipan  Nara  Nam  Twama  Shrita  Hyashra  Ya  Tam  Prayanti
            ๙.)           บทอธิฐานขอพร  พระพุทธเจ้า
            โอม  ยัมไศวาหะ  สะมุปาสะเตศิวะอิติ  พรมเหติเวทานติโน  เพาทธา  พุทธอีติประมาณะปะฎะวะหะ  กรเตติไนยายิ กาหะ  อรหัน  นิตยะถะไญนะ  ศาสะนะระตาหะ  กรรมเมติ   มีมานสกาหะ  โสยัมโน  วิทะธาตุวานณฉิตะผะลัม ไตรโลกยะ นาโถ หะริหิ
            Shri  Buddha  Devi
             Om  Yam  Shaiva  Samupasate  Shiv  Itibramhate  Vedantino  Buddhah  Buddha  Iti  praman  Patavah  Karteti  Naiyayekah.  Arhan  Nityath  Jain  Shasan  Ratah.  Karmeti  Mimansakah  Soyam  No  Vid  Dhatu  Van  Chhit  Falam  Trailo  Kyanatho  Harih
            ๑๐.)        บทอธิฐานขอพร ทุกๆ พระองค์
            โอม  ตวะเมวะมาตา  จะบิตา  ตวะเมวะ  ตวะเมวะพันธุศจะ  สะขา  ตวะเมวะ  ตวะเมวะวิทยา  ทรวิณัม  ตวะเมวะ  *ตวะเมวะสรวัม  มะมะเทวะ  เทวะ (*ซ้ำ)
            Sana  Dev  Prarthana
            Om  Twameva  Mata  Chapitatwameve  Twameva  Bandhushcha  Sakha  Twameva  Twameva  Vidya  Dravinam  Twameva  Twameva  Sarvam  Mamdeva  Deva
            ๑๑.)        บท Jay – Ho

             ถรมกี
             อถรมกา
            ปราณีโยเม
            วิศวากา
            เคามาตากี
            ภารัตมาตากี
            ไทยเทสกี
            สัตติยะสนาตันถรมกี
            เวทภะคะวานกิ
            พุทธภะคะวานกี คงคามัยยากี 
            คงคามัยยากี
            สับสนโตกี 
            สับภักโตกี 

แจ-ย  โฮ
นาศโฮ
ศดะภาวะนาโฮ
กัลยาน  โฮ
แจ-ย  โฮ
แจ-ย  โฮ
แจ-ย  โฮ
แจ-ย  โฮ
แจ-ย  โฮ
แจ-ย  โฮ
แจ-ย  โฮ
แจ-ย  โฮ
แจ-ย  โฮ

โอม  นมะ  ปารวตี  ปเต  ฮารา  ฮารา  ฮารา  มหาเทว            Jay – Ho

Om

Dharma  Ki
Adharama Ka
Praaniyon  Me 
Vi  Shwa  Ka 
Bharatmata  Ki
Thai  Deshki
Satya  Sanatandharma  Ki 
Buddh  Bhagwan  Ki  
Ganga  Mata  Ki 
Sab  Santo  Ki
Sab  Bhokton  Ki

Jai  Ho
Nash  Ho
Sad  Bhawanaho
Kalyan  Ho
Jai  Ho
Jai  Ho
Jai  Ho
Jai  Ho
Jai  Ho
Jai  Ho
Jai  Ho

Om  Namaha  Parwati  Pataye  Har  Har  Har  Mahadev

Pin It