พิธีของพราหมณ์เมืองนครที่สูญหายไป

พิธีกรรมของพราหมณ์เมืองนคร(ประกอบพิธีประจำเมือง)ที่สูญหายไป
พิธี ติรุเวมปาไว พราหมณ์เมืองนครกระทํารับพระอิศวร ที่เรียกเป็นสามัญว่า พิธีโล้ชิงช้า ซึ่งกระทําในวันขึ้น ๗ คํ่าตอนเช้า ขึ้น ๙ คํ่าตอนเย็น เดือนยี่  ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูที่เป็นแบบการแสดงเท่านั้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบประวัติความเป็นมาของพิธีพราหมณ์บางส่วนในอดีต ซึ่งเป็นประเพณีของเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งนครศรีธรรมราชได้ชื่อว่า เมืองแห่งพราหมณ์มาแต่อดีตกาล พิธีแห่นางดานจะแสดงกันในช่วงสงกรานต์ เป็นการจำลองพิธี แห่นางดาน หรือแห่นางกระดาน
 
พิธีกรรมของพราหมณ์เมืองนคร(ประกอบพิธีให้กับชาวประชา)ที่สูญหายไป
พิธีสัมพัจฉรฉินท์ หรือพิธีสวดโองการขับไล่แม่มด พิธีพระทำในแรม 11 ค่ำเดือน 4 จนถึงแรม 12 ค่ำ เดือน 4
พิธีมหารำเลิก เป็นพิธีที่พราหมณ์ประกอบพิธีให้กับชาวเมืองและประชาชนทั่วไป อันว่าด้วยการบวงสรวงขอสถานที่ตั้งบ้านเรือนโรง หรือสร้างวัด ตั้งฉัตร เบญจา เป็นต้น

Pin It