ตามรอยพราหมณ์ที่เขาวัง(ขุนทะเล)

ตำบลขุนทะเลเป็นหนึ่งใน ๕ ตำบลของอำเภอลานสกา ที่ตั้งของตำบลขุนทะเลอยู่ทางทิศตะวันออกที่ว่าการอำเภอลานสกา ระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตรถึงที่ตั้งขององค์การบริหารส่วน ตำบลขุนทะเล ตำบลขุนทะเลเป็นตำบลที่มีประวัติ และความเป็นมายาวนานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๗ สมัยที่วานิชย์พราหมณ์อพยพมาตั้งฐิ่นฐานและทำการค้าขายที่เขาวังซึ่งเป็นทำเล และชัยภูมิอันดีที่สมบูรณ์มากในสมัยเวลานั้น และพราหมณ์ทั้งหลายก็ได้ตั้งเป็นชุมชนหมู่บ้านพราหมณ์ขึ้น  ในสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่ ๑ สถาปนาอาณาจักรตามพรลิงค์ขึ้นเป็นเมืองนครศรี  สมัยนั้นไข้ห่าได้ระบาดเมืองนคร พราหมณ์ที่เขาวังซึ่งได้ไปเป็นพราหมณ์ติดตามพระเจ้าศรีธรรมโสกราชที่ ๑ ได้กราบทูลเชิญพระเจ้าศรีธรรมโศกราช หนีไข้ห่า มาพักประทับแรมอยู่ที่เขาวัง เขาวังเป็นพื้นต้นน้ำ ติดต่อกับ อ่าวไทย ทางตะวันออกและทางทิศตะวันตก ติดต่อกับเขาวัง เมื่อกาลเวลาล่วง เลยมานานวันเข้ามีการเปลี่ยนแปลงทาง ระบบนิเวศวิทยาทำให้น้ำทะเลในส่วนนี้ กลับตื้นเขินเป็นหาดทรายแก้ว ทอดยาวเป็นเนิน ตั้งแต่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปจนถึงอำเภอหัวไทร พระเจ้าศรีธรรมโศกได้สร้างเมืองตามพรลิงค์ ขึ้นที่หาดทรายแก้ว แห่งนี้ และได้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ แต่ยังสร้างไม่ทันแล้วเสร็จ ก็ได้เกิดโรคห่าขึ้นก่อน พระเจ้าศรีธรรมโศกจึงนำไพร่พลหนีไข้ห่าขึ้นไปอยู่บนเขาวังชั่วคราว ซึ่งในตอนนั้นพื้นที่ในส่วนที่เป็นตำบลขุนทะเลปัจจุบัน ยังเป็นทางน้ำหรือแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก มาจากริมเชิงเขาวัง ไปสู่อ่าวไทย และพวกพราหมณ์วานิชย์ได้ใช้เป็นเส้นทางการเดินเรือสำเภา กระแสน้ำที่เกิดจาก เขาวัง เขาลานสกาใน เข้าแก้วน้ำตกกระโรม มารวมกันที่ซอกเขาเชิงผาบานตุมปัน ดูเหมือนว่าต้นน้ำทั้งหมด เกิดออกจากเขาวัง พระเจ้าศรีธรรมโศกราชได้เสด็จขึ้นไปยังเขาวังโดยผ่านถ้ำน้ำคลุ้ง- บ้านในลา ขึ้นไปประทับอยู่ที่หน้าถ้ำชีหรือถ้ำปู่ชี โดยสำรวจพื้นที่ ที่เป็นที่ราบในหุบเขา ที่กว้างใหญ่หลายพันไร่ซึ่งมีลำคลองไหลผ่าน กลางที่ราบที่มี หุบเขาเข้าล้อมรอบ คลองนี้เกิดจากน้ำตกเทวดาบน เขาวัง แต่ที่หน้าแปลกคือน้ำในคลองนี้ไม่สามารถไหล เป็นลำคลองสู้พื้นดินที่ราบได้ น้ำจึงไหลเข้าสู่ใต้ถ้ำชีลอดใต้จอมเขา หลายสันออกมาที่ถ้ำ น้ำคลุ้งที่บ้านในลา พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ทรงสงสัยในความอัศจรรย์ของน้ำที่ไหลเข้าใต้ภูผานั้นเป็นอันมาก จึงได้นำทหารลงมาสำรวจที่ถ้ำน้ำดังกล่าว และทรงเชื่อมั่นว่าน้ำที่ออกจากถ้ำน้ำคลุ้งนั้น มาจากน้ำบนเขาวังไหลออกสู่ที่ราบบริเวณที่ติดกับถ้ำน้ำทั้งหมด พระเจ้าศรีธรรมโศกราช จึงเรียกพื้นที่แห่งนั้นว่า “ขุนทะเล” ซึ่งแปลว่า “ต้นแห่งน้ำ” ตรงตามความหมายได้จริงๆ
พราหมณ์เขาวัง-พราหมณ์ขุนทะเล-พราหมณ์ลานสกา

 

Pin It