วันสำคัญทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
การจัดกิจกรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยึด
ตามปฏิทินโหราศาสตร์ ซึ่งจะมีวันสำคัญที่หลากหลาย
ตลอดปี แต่ ณ ที่นี้จะขอนำเสนอเฉพาะวันที่สำคัญ
เป็นพิเศษ สำหรับศาสนิกชนพราหมณ์-ฮินดูทุกคน
๑. ทีปาวลี หรือทีวาลี
ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ
เดือน ๑๑ เป็นเทศกาลที่เฉลิม
ฉลองการกลับมาเมืองอโยธยา
ของพระราม หลังจากที่ปราบทศกัณฑ์แล้ว ในวันนี้
ทุกบ้านเรือนจะจุดประทีปสว่างไสว มีการจุดประทัด
เล่นกันอย่างสนุกสนาน ในช่วงเย็นจะมีการบูชาเทพเจ้า
๕ พระองค์ คือ พระแม่ลักษมี พระคเณศ พระกุเวร
พระแม่สุรัสวดี และพระอินทร์ แต่จะให้ความสำคัญ
เป็นพิเศษกับเจ้าแม่ลักษมี เชื่อว่าเจ้าแม่ลักษมี ซึ่งเป็น
เจ้าแม่แห่งทรัพย์สินเงินทอง ความดีงามทั้งหลาย
จะมาเยือนทุกบ้าน ในคืนนี้ชาวพราหมณ์-ฮินดู
จึงเปิดไฟสว่างไสวทั้งคืนเพื่อต้อนรับพระองค์
๒. นวราตรี จัด ๒ ช่วง ใน ๑ ปี คือ
ช่วงที่ ๑ มีในวันขึ้น ๑ ค่ำ
เดือน ๕ ถึงขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕
ช่วงที่ ๒ มีในวันขึ้น ๑ ค่ำ
เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑
ชาวพราหมณ์-ฮินดูจะถือศีลกินเจและบูชา
พระแม่อุมา ซึ่งมี ๙ ปางด้วยกัน คือ
๑. ปางไศลบุตรี ๒. ปางพรหมจาริณี
๓. ปางจันทรฆัณฎา ๔. ปางกูษามาณฑา
๕. ปางษกันทมาตา ๖. ปางกาตยายนี
๗. ปางกาลราตรี ๘. ปางมหาเคารี
๙. ปางสิทธิทาตรี
ชาวพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่า “นวราตรี” เป็นช่วง
เวลาแห่งการเติมพลังทั้งกายและใจ เพื่อที่จะใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่าต่อไป
๓. ศรีกฤษณะชนมาอัฏฐมี
ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
เป็นการฉลองวันประสูติของ
พระกฤษณะอย่างมโหฬาร
ในวันนี้ชาวพราหมณ์-ฮินดูที่เคร่งครัด จะอดอาหาร
ตั้งแต่เช้า-เที่ยงคืนเพื่อเป็นการแสดงความรัก
ความศรัทธาในพระองค์ เนื่องจากพระองค์ประสูติ
ในคุกเวลาเที่ยงคืน ดังนั้น เมื่อบูชาองค์พระกฤษณะ
หลังเที่ยงคืนไปแล้วจึงจะรับประทานอาหาร
๔. ศิวะราตรี
ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ
เดือน ๓ ศิวะราตรี คือ ราตรีแห่ง
พระศิวะ หรือมหาศิวะราตรี
หรือราตรีอันยิ่งใหญ่แห่งพระศิวะ เป็นสัญลักษณ์
ของการอภิเษกสมรสของพระศิวะและนางปารวตี
ที่ชาวไทยรู้จักกันในนามของพระแม่อุมาหรือเจ้าแม่กาลี
การบูชานั้นจะมีตลอด ๒๔ ชั่วโมง เชื่อกันว่าผู้ที่บูชา
พระศิวะแล้ว จะได้คู่ที่ชีวิตที่ดีและมีความสุข
ความเจริญในชีวิต

Pin It